ZABITA

1. Ida. huk. Kamu düzenini sağlamak ve suç işleyenleri adli makamlara teslim etmekle gorevli iç güvenlik örgütü. (Eşanl. KOLLUK.) [Bk. ansikl. böl.) -2. Kent belediyesinde temizlik, fiyat vb. belediye hizmetlerini denetlemekle görevli örgüt; bu örgüte bagi memur, (Belediye zabıtası da denir.)

– Vet. Hayvan sağlık zabıtası, yurtdişindan ithal edilen, yurtdışından gelip tran sit geçen ve yurticinde bulaşıcı ve salgin hastalıklara tutulduğu bildirilen hayvanlarin ve bunların barınma yerlerinin ya da kesime verilecek hayvanların sağlık açısindan denetlenmesini belirleyen kurallarin tümü.

-ANSİKL. Ida, huk. Zabita, iç güvenliğin ve kamu hizmetlerinin korunmasıyla yen

esinin bir aracıdır. Zabita kuvvetlerinin işlevi iç güvenliği sağlamakt Bu nedenle sıkıyönetim durumu dışında, kural olarak, askeri kuwetlerin dışındadır. abila kuwetleri idare makamlannın (mülki idarenin) denetimi altındadır. Zabita, amaç bakımından idari (önleyici) ve adli olmak üzere ikiye ayrılır. Idari zabita, kamu düzenini bozacak hareketleri önleye. rek toplum içinde düzenin sürdürülmesini amaçlar ve tümüyle idare organlarının denetimi altındadır. Adli zabita ise bir su cun islenmesinden sonra harekete geçer. cucluyu ve suç delillerini toplayarak adlı makamlara teslim eder. Adli zabitanın amacı, daha çok adli niteliktedir ve bu za bita adli makamların (savcıların) otontesi altinda calişir. Işlev bakımından birbinin den farklı olmalarına karşın, Türkiye’de bu iki zabıta aynı örgüt ve personel (polis ve jandarma) tarafından yerine getirilir. Tür. kive’de idan zabıtayla adli zabita arasın. daki ayrım, ayni örgut içindeki basit bir is. bölümünden ibarettir, idari zabitadan ayn bir adli zabıta örgütü henüz kurulmamıştir Zabita, çalışma alanı açısından ikiye aynilir genel zabıta ve özel zabita (hizmet zabitası). Genel zabita, tüm ülkede güvenliči sağlayan zabitadır Genel zabita hizmetlen polis ve jandarmayla yürütülür. Bu za bita Icişleri bakanlığı’na bağlıdır. Özel ya da hizmet zabıtası, belirli hizmet alanlannda calışan zabitadır orman zabitası. gümrük zabıtası, sağlık zabıtası vb. Bu zabita kuvvetler, ilgili kurumlann idare amirlerinin denetimi altındadır. Bunların dışın. da yerel yönetim organlarına (belediye) ve köylere bağlı zabita da vardır. Belediye zabitası, belediyenin çalışma alanı içinde zabita yetkisini kullanır. Bu zabita, tümüyle belediye başkanının emri altında çalışır. Köy ve mahalle bekçileri de zabıta kuvvetlerinin yardımcısıdırlar.